برنامه رادیویی – رنگین کمان همدلی- درباره دکتر فرهاد گرگین پور

برنامه رنگین کمان همدلی

برنامه رادیویی – رنگین کمان همدلی- درباره دکتر فرهاد گرگین پور

 

 پخش شده از رادیو استان خوزستان

 

برنامه رنگین کمان همدلی

 

تاریخ اجرا  : ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸

 

کارشناس رادیویی: علی اکبر طاهری از طایفه دره شوری – تیره زیلابلو