فهیمه بهرامیان – یاروم گلیر

فهیمه بهرامیان – یاروم گلیر

 

ویلون مریم امیرپور
تنظیم امیدامیری
میکس ومسترینگ دانش اعلایی
شاعر حسین وزیری
خواننده فهیمه بهرامیان