عزت خجسته – گلیر گچر

عزت خجسته – گلیر گچر

آهنگ گلیر گچر

عزت خجسته-گلیر گچر

خواننده: عزت خجسته
شعر: فرود جهانگیری
کمانچه: اسماعیل بهمنی
تنظیم: رضا بهمنی
تنظیم:” رضا بهمنی