رنگین کمان همدلی – محمودخان اسکندری

محمودخان اسکندری

موضوع برنامه » »» محمود خان اسکندری

 پخش شده از رادیو  خوزستان

برنامه رنگین کمان همدلی

تاریخ اجرا  : ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۸

کارشناس رادیویی: علی اکبر طاهری از طایفه دره شوری – تیره زیلابلو