رنگین کمان همدلی – امرالله یوسفی پارت ۲

رنگین کمان همدلی – امرالله یوسفی پارت ۲

 پخش شده از رادیو  خوزستان

برنامه رنگین کمان همدلی

تاریخ اجرا  : 

کارشناس رادیویی: علی اکبر طاهری از طایفه دره شوری – تیره زیلابلو