تکنوازی سه تار – افشین کرمی – لای لای

افشین کرمی - لای لای

افشین کرمی – لای لای

نوازنده : افشین کرمی کشکولی

مقام : لای لای