آوازی از کرم الله استوار

آوازی از کرم الله استوار

 

 

و اما کرم الله استوار
کشکولی بزرگ

……
درسال ۵۷ بود که او را میدیدم
با
اورکت و شلواری شش جیب و حتی پیراهن دو جیب آمریکایی.

مردی سترگ و بزرگ و فرزند مردی بزرگوارتر از خود به نام فضی بگ.

فرزند مردی که از مشاوران عالی الیاس خان و بعد ها هم عبدالله خان .

پدر کرم الله ، فضی بیگ کروش ، آنقدر دانا و دوراندیش بود که سهراب خان برای ازدواج فرزندانش با او مشورت میکرد…
فضی بگ از اعضای پنج تن معروف کشکولی بزرگ بود.

مردانی که در سالهای تبعیدی خان ایل به مدت کوتاهی شورای رهبری طایفه را بر عهده داشتند.

بر گردیم به کرم الله ‌.
کرم الله سری پر ز شور و شرر داشت .

صدای رسای کرم الله را باید از جاده های خاکی آن زمان مسیر چنارشاهیجان تا ماهور میلاتون جستجو کرد .

ما که در آن زمان چوپانان کوچولویی بیش نبودیم ،لندروور کرم الله را می شناختیم

و گاه به گاهی که از کنارمان رد میشد ،گوسفندان را به عمد به داخل جاده می آوردیم تا با ایجاد راهبندان صدای کرم الله را بیشتر گوش دهیم.
و داد و بیداد از چرخ گردون که کرم الله هم از ایل گرفت.
صدای کرم الله هر جانداری را به وجد می آورد .

در فایل ارسالی شخص دیگری نیز می خواند که نامش گرگ الله سهامی زاده است .گرگ الله باز نشسته دانشگاه علوم پزشکی است .

متن از : دکتر اژدری

https://qashqai-music.com