آهنگ شاه خطائی با صدای ساسان کریمی

ساسان کریمی - شاه خطائی

آهنگ شاه خطائی با صدای ساسان کریمی

 

با خوانندگی:
ساسان کریمی

کمانچه:
آریا سلطانی